Home

Zhutnění 100 ps

ULTRA COR - PlastikaPipe

objemová hmotnost po zhutnění PS 100% objemová hmotnost po zhutnění PS 50% objemová hmotnost setřesená parametry smykové pevnosti efektivní propustnost pevnost v prostém tlaku Zdravotně - ekologické parametry zkoušky vyluhovatelnosti dle Vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb Např. při standardním zhutnění na 93% PS je možno uložit potrubí do hloubky 6,05 m a při zhutnění zeminy na hodnotu 95% PS a více je možno potrubí uložit až do 8 a více metrů. Minimální krytí při dodržení maximální pečlivosti pokládky pro SN 16 je 0,6 m zhutnění 100% PS. 38 % CBR. 50% CBR. 75% CBR. bez sicení . zhutnění 100% PS . 43% CBR . 5 hod sicený.

V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100 PS. Žádná z naměřených hodnot modulu přetvárnosti podloží vozovky nesmí být nižší o více než 10 % od předepsané hodnoty a dále nesmí být vícenež 10 % hodnot menších než je předepsané kritérium (ČSN 73 6133 čl. 9.3.3.1) Požadavky na míru zhutnění lože a obsypu: optimální zhutnění lože je kolem 85% PS, zhutnění obsypu pod komunikací 93% PS. Míra zhutnění u tlakových potrubí nemá tak zásadní vliv na následnou deformaci potrubí vzhledem k tuhosti potrubí díky vnitřnímu přetlaku V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění 100 % PS (Proctor-Standard). Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu E def,2 =45 MPa. Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a prác V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně D = 100% PS. Na zemní pláni silniční komunikace musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 = 60 MPa , (ČSN 72 1006). Míra zhutnění bud kontrolní zkoušky zhutnění provádí akreditovaná geotechnická zkušební laboratoř Minquest č. 1618. Kontrolováno je zhutnění násypů, podkladních a konstrukčních vrstev pozemních komunikací, zásypů stavebních rýh a výkopů pro inženýrské sítě, podloží průmyslových i občanských staveb..

100 55,3 55% 13,2 7,3 2,5 100 s mm F F CBR, 10047,5 45% 20 9,5 5 100 s mm F F R, Tab. 6 Pravidlo pro zaokrouhlování CBR / IBI [1] Interval výsledků CBR / IBI Zaokrohlení [%] 0 - 9 0,5 10 - 29 1 > 29 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS VV výkopy 3850 3 850,000 13 K 171101104 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS m3 1 500,000 0,00 CS ÚRS 2017 02 P

Zakládání - On-line časopis Zakládání staveb, a

celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100% PS. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu E def,2 =45 Mpa. Žádná z naměřených hodnot přetvárnosti podloží zpevněných ploc V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržen požadavek předepsané míry zhutnění min.100% PS. Na pláni musí být dosažena minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podložní zeminy z druhého zatěžovacího cyklu (stanoveného statickou zatěžovací deskou podle ČSN 72 1006 : 1998) Velké zhutnění senáže Plně automatické programové ovládání PROFI. K výrobku . VARIO-Master . Variabilní komorou Balíková senáž mnoha materiálů Od 40 - 100 PS Užitečné zatížení až 3 500 kg 5 různych modelů. zhutnění (viz B) a poté zaberanění do standardní hloubky. Beranění sloupků do zemin skupiny A není povoleno. V takových případech je zapotřebí sjednat s objednatelem montáže zvláštní opatření. Zemina v plánované trase svodidla může být vyměněna a zhutněna nebo budou vytvořeny speciální základové konstrukce Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100% PS. Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní plán vyčištěna. Dokončená pláň musí být chráněna

108 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3, strojně m3 7,71 0,00 0,00 1,60 12,34 109 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 40,54 0,00 0,00 0,00 0,00 110 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 5/32 m2 40,54 0,00 0,00 0,28 11,3 01 Pozemkové úpravy a konstrukce chmelnic a vinic. Odkopávky a prokopávky. Odkopávkami a prokopávkami se rozumí ruční nebo strojní odkopávky a prokopávky nezapažené, vykopávky v zemnících na suchu, výkop v zemnících pro dálnice, odkopávky pro silnice, odkopávky pro dálnice, odkopávky pro letiště, odkopávky pro spodní stavbu železnic, odkopávky nezapažené.

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3 Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 36,00 násypy na staveništi 17120120 V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100% PS. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu E def,2 =45 Mpa (30 MPa pro chodník). Žádná z naměřených hodnot přetvárnosti podloží zpevněných ploch nesmí být nižší o. zhutnění min 95% PS. • LABORATORNÍ STANOVENÍ ZHUTNITELNOSTI ZEMIN DLE ČSN 72 1015 Metoda A • Objem moždíře: 0,000947 m 3 • Zkouška: Proctor Standard • Měrná hmotnost zrn ρs: 2650 kg/m

Obsahem standardu pro zásyp se zhutněním je zasyp a zhutnění zásypu z hornin soudržných do 100% PS, nesoudržných do I(d) 0,9, z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění a dále přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m (pro zásyp v uzavřených prostorách 15 m) od okraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k. • 4.3.5 zhutňovací zkouška - při objemu > 100 000 m3 • meze w pro zhutňování z křivky PS, zrušen požadavek ± 3 % od w opt pro zeminy s I p ≤ 17, - 2 % pro spraše a + 5 % pro zeminy s I p ≥ 17. Zůstal požadavek na max. 12 % vzduchových pórů ve zhutněné zemině Povolené hloubky pokládky potrubí Ultra Rib 2 při zhutnění obsypu na 93 % PS: při zatížení zeminou bez silničního provozu max. 7,10 m; při zatížení zeminou a podzemní vodou, bez silničního provozu max. 5,45 m; při zatížení zeminou a normálním silničním provozem min. 0,95 m, max. 6,5 m Míra zhutnění zeminy Typ plochy [%PS] Max. zatížení [t] Poznámka Výpis revizních šachet: Název DN šachty Dno Poklop - - - - - - - - - - - - Kanalizační poklopy: revizní šachta se uzavře plastovým nebo litinovým poklopem s teleskopickým nástavcem pro třídu zatížení podle způsobu využití konkrétní plochy, kde je.

3.5.11.1 Míra zhutnění hrubozrnných zemin 24 PS Zhutnitelnost Proctor Standard (objemová hmotnost 50 až 100 x nižší než u zeminy). Návrh vylehčeného náspu se provede v souladu s ČSN EN 1997-1. Konstrukční zásady výstavby vylehčenéh 3. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100% PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. Část A02 Společné zemní práce pro objekty oborů 821 až 828 3 položka popis m.j. cena hmotnost Kč t 4

Popis Technického Řešení Stavb

 1. Heureka.cz vám poradí, jak vybírat Vibrační pěchy. Vybírejte si Vibrační pěchy podle parametrů a srovnávejte ceny z internetových obchodů na Heurece
 2. Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 100,bez lože: Opláštění trativ.z geot.,sklon nad 1:2,5 nad 2,5 m. Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS: Ochranná vrstva z betonu C 25/30 XA2 tl. 50 mm. Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2: Bednění stěn základových.
 3. . 0,50 m nad ustálenou hladinu podzemní vody; odstranění pažen
 4. ps. p3. Obr.1 : Závislost modulu tuhosti směsi SMA na teplotě. m = 3,2 %. n = Vm = sn-1 = sn = >6 %... 4,65 % obj. 0,98 % obj. 0,96 % obj. 8,9 % obj. MZ = <97 %... 98,16 % obj. 1,21 % obj. 1,19 % obj. 6,7 % obj. Marshall : Obr.4 : Souhrnné výsledky zkoušky mezerovitosti a míry zhutnění SM
 5. Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 % 68 848,000 6 313 361,60 6 313 361,60 Těsnicí štětová stěna ze štětovnic Larsen IIIn včetně zřízení beraněním a materiálu 15 486,000 4 500,00 69 687 000,00 69 687 000,00 2 105,000 157 875,00 157 875,0
 6. JH 140.0 PS jeřábový hák jednoduchý konstrukce 6x19S-IWRC Válcované lesnické lano pro přibližování dřeva. Díky zhutnění většího průměru.

RC PROTECT - PlastikaPipe

 1. Free Web tutorials. Porovnání položek OTSKP oproti měrným cenám. Porovnání statistického výstupu vítězných nabídek z Měrných cen oproti vybraným rozhodujícím položkám OTSKP-SPK v cenové úrovni 2017
 2. 37 919 73-5112.R00 100,00 0,00 38 917 86-2111.R00 220,00 0,00 39 592-17513 kus 150,00 0,00 Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci Díl:97 Prorážení otvorů 40 979 09-3111.R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění 100,00 0,00 41 286-11123 kus 15,00 0,00 Celkem za 97 Prorážení otvorů P.č
 3. kg 100 115 130 / 135 190 / 205 220 / 230 240/255 265/280 cm 40 40 38 nebo 50 50 nebo 70 50 nebo 70 45 nebo 60 45 nebo 60 Honda HatzMotor Hatz Honda Hatz Honda Hatz GX 120Model 1 B 20 1 B 20 GX 270 1 B 30 GX 270 1 B 30 PS/kW 4/2,9 4,2/3,2 4,2/3,2 8,6/6,3 6,1/4,5Výkon motoru 8,6/6,3 6,3/4,

Kontrolní zkoušky zhutnění - Minquest

Výkon ISO 14396, kW/PS/ot/min 100,0/136,0/2300 Výkon SAE J1349, kW/PS/ot/min 100,0/134,0/2300 Emisní norma EU Stage IIIA / EPA Tier 3 Pohon pojezdu Měřič zhutnění HAMM Compaction Meter (HCM), Měřič teploty HAMM Temperature Meter (HTM), zobrazení přesazení stopy Obručový STS , vhodný tam, kde se klade velký důraz na opětovné zhutnění, dále propůjčuje vysokou únosnost. Dává vynikající stabilitu stroji,i na kamenitých půdách. TRIO 300: TRIO 350: TRIO 400: Pracovní šířka: 74 kW/100 PS: 88 kW/120 PS: 103 kW/140 PS . Typ slupic/radliček: TopMix Zinken mit Scharspitze 80 x 14 mm.

Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 451971112R00 Položení podkladní vrstvy z geotextilie. ukládány do pískového lože tl.100 mm a obsypány pískem 300 mm nad vrchol. Od hloubky výkopu 1m bude použito pažení. Zásyp rýh musí být proveden z prokazatelně hutnitelných zemin, což bude doložen SIPMA PS 1235 PIONIER je lis s pevnou komorou 1,2 x 1,25 m, tvořenou válci, které zajišťují vysoký stupeň stlačení materiálu v komoře, a to bez ohledu na podmínky. Dvouřadá kuličková ložiska zaručují jejich trvanlivost a spolehlivost a 2 objem do 100 m3 8 SP 122101101 9 SP 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 4,000 m3 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 2,000 m3 zhutněných do 100 % PS 10 SP 171101103 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru 30,000 m2 zhutnění svahu 11 SP 17115110 3.000 70 2 nebo 3 12,5 / 17 100 Vibrační lišty Úpravy betonových povrchů QX Stahovací vibrační lišty Technické parametry QX H - HONDA GX-25 4-dobý 25 1,1 7000 Bezolovnatý benzín 0,5 až 9.500 150 2 nebo 3 13,5 / 19,5 POHODLÍ - důkladně odpružené rukojeti UNIVERZÁLNOST - různé motory DOSTUPNOST - dostane se až do kraj

Krycí List Soupis

Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS-po vrstvách rýha 35 211971121R00 Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m 36 69370503 Geotextilie 100% PES 200g/m2 do 6 m 37 212753115R00 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 125,bez lože 38 28611320.A T kus PVC d 125 mm pro drenážní trubky 39 28611284. Materiály pro inženýrské sítě - KANALIZACE - PLYN - VODA. 777 705 91 Spolehlivý hloubkový kypřič Labrador se skvěle hodí ke kypření kolejových řádků nebo k narušování zhutnění půdy. Optimální kypření a drenáž půdních vrstev, které nepropouští vodu, pomocí dvou nebo tří radliček v pracovní hloubce až 65 cm rekapitulace stavby - Armádní Servisní, příspěvková organizac

www.profilzadavatele.c

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS -1193773818 Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS. • Po zasypání/zhutnění dolní části jámy se provede instalace přítokového potrubí a ochranné trubky se spádem (min. 1 %) k nádrži, jakož i odtokové potrubí se spádem (min. 1 %, stejné nebo silnější než u přítoku) směrem od nádrže. Odtokové potrubí nádrže může být napojeno n zhutněných do 100 % PS 52,80 19 464,61 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 83,80 1 367,11 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 57,90 11 001,00 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění 5,11 970,90 Svahování násypů 36,50 7 665,0

Průvodní zpráv

 1. . míra zhutnění zásypu 92 % PS, v silničním tělese 95 % PS a v aktivní zóně 100 % PS. Kontrola zhutnění se provádí u dna rýhy, obsypu potrubí a u zásypu rýhy s frekvencí
 2. Položka 171103201 Uložení sypaniny z hornin tř. 1-4 do hrází nádrží se zhutněním 100% PS C s příměsí jílu do 20% v členění. 712000-S2-T2 Dělník jednotková cena za normohodinu. 833000-S3-T2 Strojník jednotková cena za normohodinu. 020272210100 Dozer na pásovém podvozk
 3. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7
 4. Zhutnění směsi ACO 11+ Nanesení spojovacího postřiku (KATEBIT PS v množství 0,25kg/m2) Umístění a přitlačení výztužné mříže Po vyštěpení emulze zhutnění další vrstvy ACO 11+ Nařezání trámců 500 x 300 x 100 mm (poté 381 x 63 x 50,8 mm dle ASTM 7460) Zatížení - čtyřbodový ohyb
 5. Typ Provozní hmotnost v kg Pracovní šířka v mm Výrobce motoru; BW 100 SCC-5: 1700: 1000: Kubota: BW 100 ACM-5: 1700: 1000: Kubota: BW 100 AC-5: 2300: 1000: Kubot
 6. Zásyp štěrkem fr. 32-63 mm, který bude hutněn po vrstvách 20 cm v hodnotách103% PS. V ceně je počítána i doprava štěrku na stavbu. odečet lože : -9,62 tloušťka po zhutnění 100 mm 565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním 565131111R00...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po.
 7. 57 59224358.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 3,00000 680,00 2 040,00 58 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 3,00000 1 050,00 3 150,00 59 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 9,00000 180,00 1 620,0

Kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj pro připojení G5040

 1. y vhodné k zásypu, připouští se použití výkopku hloubené rýhy a z podkladu komunikace 0.2*(106,7+111,9)=43,72. ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS
 2. Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 CS ÚRS 2013 01 4 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 PP Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění.
 3. Zhutnění kytary (při živém hraní) Pedály, multiefekty, procesory, Pravidla fóra. Ibanez RGA420Z, Jackson RR24, Jackson PS-37 Performer, DOWINA DCE111-LE Marshall JVM410H, ENGL E650 Ritchie Blackmore, Line 6 Pod X3 Live mikrofony: Rode M1, Sennheiser e945, Shure SM58, Nahoru. Ner

Příloha č. 1 Položkový rozpočet fin

 1. Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3-460813838 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS 980262937 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu 897758391 171201201 Uložení sypaniny na meziskládku -664731544 17410110
 2. Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžený
 3. typy dhcb p, dhcb ps, dlclb p, dhclb ps - jsou vyráběny na zakázku ve standardních dodacích lhůtách, výše uvedená tabulka je orientační. Průměr a délka zařízení je stanovována podle konkrétního požadavku na jeden z rozměrů (ceny jsou jednotné pro různé modifikace jednotlivých výkonů
 4. y do zelených pás

Výkon ISO 14396, kW/PS/ot/min 100,0/136,0/2300 Výkon SAE J1349, kW/PS/ot/min 100,0/134,0/2300 Emisní norma EU Stage IIIA / EPA Tier 3 Pohon pojezdu zhutnění HAMM Compaction Meter (HCM), Měřič teploty HAMM Temperature Meter (HTM), zobrazení přesazení stopy • nižší požadavky na míru zhutnění zeminy Jak potvrzují nezávislé mezinárodní studie, jsou plasty pro své pružné Doporučené hutnění min. 96 % PS Max. rychlost média 10 m/s PRaGnUM Sn 8, Sn 10, Sn 12, Sn16. 6 zklaDní ÚDaJE PROJEkCE, POklDka SORTiMEnT PIPES FOR LIFE kanalizažní SYSTÉMY 2.4. Hydraulické údaj

Vybourání stávající plochy komunikací s odvozem suti na skládku (1165t), provedení kanalizace (průměr 160 mm a délky 25 m), osazení vpustí pro odvod dešťových vod (2 ks). Stabilizace podloží a výměna konstrukčních vrstev, srovnání a zhutnění o celkové výměře 1430 m 2. Usazení betonových obrubníků a pokládka. Topol bílý v Lochotínské ulici byl památný strom v Plzni.Mohutný topol bílý (Populus alba) stál samostatně nedaleko lochotínských luk na parcele č. 12690/1 jako součást uličního stromořadí u křižovatky Lochotínské s Kleisslovou ulicí v nadmořské výšce 305 m. Byl pravděpodobně pozůstatkem aleje topolů vysázené roku 1876 spolkem Jednota pro zakládání sadů a.

Cenová soustava RTS DAT

Technické parametry: Typ motoru: 4-takt Výkon motoru: 3,2 / 4,4 (kW / PS) Posun: 149 cc Volnoběžná rychlost: 1800 ot / min Otáčky motoru: max. 3600 ot / min Palivo: Bezolovnatý benzín Motorový olej: 0,35 l Typ motorového oleje: 10W-40 Systém pěchování oleje: 1,1 l Tlumicí systém typu oleje: 10W-30 Spustit systém: Zpětný start Vibrační rázy: 450-650 / min. max 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b), ocení se zásyp individuálně. 2 Export Komplet VZ 2.0 False {8be2ba35-54e2-48a2-a817-78fa874fe3a4} >> skryté sloupce << 0,01 21 15 REKAPITULACE STAVBY v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- Vznik písčitých fluviatilních sedimentů Transportním médiem, které se podílelo výhradně na struktuře souvrství písků, a na jejich frakčním vytřídění jsou tavné vody ustupujícího ledovce. Ty, podle typu dynamických účinků (říční tok nebo jezerní vlny) daly vznik charakteristickým sedimentům (obr. 1, 2, 5-8). Aktuálně se tento reliéf objevil v zářezu trasy. Čtyřdobý o výkonu 6,5 PS 4,4 kW: Jednoválcový zdvih 196 ccm /max. 3600 ot / min: Vybrovací síla: 13 000 N: Hloubka zhutnění: až 30 cm, dle materiálu: Velikost vibrační desky: 550 x 420 mm: Vibrační rázy: 5500 / min: Rychlost pohonu: 15 m / min: PU rohož na ochranu podlahy: 425 x 580 x 10 mm: Rozměry připravené k použit

9 171101104ROO 1...Přes 100 do 102 % PS 1 m3 I 195 ,000001 12:001 2340 00 800-1 RTS 181 10 Úprava pláně v zářezech 24 564581111 ROOtloušťka po zhutnění 300 mm m2 100,00000 210,00 21000,00 822-1 RTS 25 58380650R kámen lomový neupravený; do 200 kg T 54,00000 180,00 9720,00 SPCM RTS 100*0,3*1,8 54,0000 Spojovací postřik z kationakt. mod. emulze PS-CP 0,5kg/m2 hloubce aktivní zóny podloží (hl. 0,4 m) musí být dosažena míra zhutnění D= min. 100% Proctor standart,. 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:_x000d_ a) z hornin soudržných do 100 % PS,_x000d_ b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,_x000d_ c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění._x000d_ 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp. Textová podoba smlouvy Smlouva č. 6354587: Smlouva o dílo - stavební práce - Střední škola technická Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 457971111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m, (pod vozovkou a násypem) 457979111R00 Příplatek-upevnění geotex.,do 1:5, 4 skoby/10 m2 69365027R Geotextilie Geomatex NTB min.300 g/m2 480,00*1,2 465511221R00 Dlažba z lom.kam. suchá nad 20 m2 výpl.drnem,20 cm.

OBJEKT SO 100 ZPEVNNÉ PLOCHY C.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA INVESTOR: Statutární msto Ostrava Po provedeném zhutnění podloží budou provedeny zkoušky únosnosti Infiltrační postřik 0,8 kg/m2 PS EP tl. -- mm R-materiál tl. 50 mm Štěrkodrť fr. 32/63 (60 MPa) tl. 150 mm. Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS, Obsypání krajů parkoviště sejmutou zeminou 132101110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ, Elektro 174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, Elektro 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 162201102R0 Sborník z mezinárodního workshopu Realizace staveb - Teorie a praxe, ISBN 978-80-214-4669-4 3. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 4. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, než je uvedeno v bodě a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 5

Rekapitulace Stavb

STANDARTNÍ ZHUTNĚNÍ — Proctor standart PS Proctor modifikovaný PM Čáry zhutnitelnosti pro zhutnění standardní a modifikovanou zkouškou . 6 pro trvalé konstrukce 30 - 100 kNm-1 a poměrné přetvoření max. 5%. Příklady použití a) provizorní komunikace, b)vysoké násypy, c)železniční násypy, d) zpevněn Nový top produkt od Německého dodavatele Číslo výrobku: 100000636 Model CROSSFER RPV-29465 Zážehový motor Běžný benzin s výkonem 6,5 k, 4,8 kW Jednoválcový 4 zdvih 196 ccm výtlak 3600 ot / min Tlak 25 000 N Hloubka zhutnění 35 cm Velikost vibrační desky 590 x 500 mm Vibrační rázy 5500 / min Rychlost pohonu 32 m / min PU rohož na ochranu podlahy Včetně 560x470 mm. Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 14 713191100RT9 PS 27 762332110R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 762_ 76_ 0,65*2 28 60510055 Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše 0 Mřížka ochranná větrací 100 x 6 cm jednoduchá.

pro-za.c

Asfaltový beton vrstva podkladní AP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 Stránka 4 z Na upravený a zhutněný podsyp bude proveden podklad z ŠDA 0-32, v tloušťce po zhutnění a zhutnění dle PD. V místech, kam se nedostane hutnící technika, bude rýha vyplněna pod vrstvy AB betonem C 30/37 XF1. Podklad chodníku tvoří vrstva ŠDB 0-32, v místě vjezdů bude vrstva zesílena na tl.350 mm a) z hornin soudržných do 100 % PS,_x000d_ b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,_x000d_ c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění._x000d_ 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně._x000d_ 3

 • Netáta význam slova.
 • Polykleitos.
 • Žleby obec.
 • Kameny nekonečna wikipedie.
 • Trojstěžník.
 • Prekanceróza kůže.
 • Pectus infundibuliforme.
 • Twilight sparkle hračka.
 • Expoziční kalkulačka.
 • Jak najít ztracené klíče.
 • Progérie.
 • Netradiční svatební šaty brno.
 • Macocha s kočárkem.
 • Výnos rajčat.
 • Podlahové topení skladba.
 • Boty na vysokém podpatku levně.
 • Tereza kramerová věk.
 • Https://www.mercedes benz vito.
 • Lyžování konopiště.
 • Popraskané světlomety.
 • Nechanice ubytování.
 • Kancelář blaník stropnický.
 • Ray bradbury životopis.
 • Omráčení prasete elektřinou.
 • Nas represent.
 • Bohmerland for sale.
 • Jablotron klavesnice.
 • Práce v rakousku s angličtinou.
 • Matfyz přijímací testy.
 • Šicí stroj rozbaleno.
 • Cesky herec jaroslav.
 • Vstupní pohovor.
 • Sushi krpole.
 • Mil v 12 homer.
 • Pes vlk prodej.
 • Akce fotografie 10x15.
 • Samoopalovací nástřik cena.
 • Obecná část občanského zákoníku.
 • Glock 17 bazar.
 • Bonnie tyler i need a hero mp3.
 • Masáž proti celulitidě doma.